Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę
Budynek szkolny przy ul. Lipowej, obecnie 3 Maja – pierwsza siedziba Szkoły, tzw.mała szkółka- stan z początku lat trzydziestych
Pierwszy kierownik
Franciszek Kaczmarek

Burmistrz
Marian Neunert

Klasa V w roku szkolnym 1933/34 na tle małej szkółki. Na zdjęciu m.in. nauczycielka Karolina Sierżęga – Borkowska i kierownik Franciszek Kaczmarek
Nowy budynek szkolny – zdjęcie z czasu okupacji
Grono nauczycielskie w 1960r. Od lewej: Gustawa Ożarska, Tadeusz Pawlak – podinspektor, Mieczysław Chojnacki, Edward Badke, Ferdynand Jandy, NN, Henryk Kucz, Marian Neunert, Zygmund Duda, Irena Pędzińska, Franciszek Tadeusz, Genowefa Cieślewicz
Budynek szkolny przy ul. Poznańskiej 37 (fot. ~ 2003r.)
Sztandar Szkoły nr 2 (Zbiorczej Szkoły Gminnej) z 1982r. (fot. (203)
Prawe skrzydło szkoły – obiekty dydaktyczne i gospodarcze (fot. 2003r.)
Lewe skrzydło szkoły – obiekty sportowe (fot. 2003)
Budynek szkolny przy ul. Poznańskiej 37 (fot. 2018r.)
Budynek szkolny przy ul. Farnej 5 (fot. 2018r.)
Nowy sztandar ufundowany Szkole Podstawowej przez Radę Rodziców w 2003r.
Przejęty budynek szkolny mieszczący się przy ulicy Farnej 5. (Dawne Gimnazjum im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego) (fot. 2018r.)

Trochę historii...

Dnia 1 lipca 1933 roku – została powołana do życia nowa placówka oświatowa w Opalenicy, którą oznaczono numerem drugim i stała się szkołą żeńską. Pierwszą siedzibą tej szkoły był budynek przy ul. Lipowej 12 ( dziś 3 Maja ). Pierwszym kierownikiem i jednocześnie organizatorem nowoutworzonej placówki został Franciszek Kaczmarek. Do grona nauczycielskiego należeli jeszcze: Karolina Borkowska, Stanisława Bandurówna, Teresa Galasówna, Izabela Sałacińska, Zofia Szychowa, Helena Węclewiczówna. W pierwszym roku do nauki przystąpiło 345 uczennic.

 

W 1934 roku – Stanowisko kierownika szkoły przejął Marian Neunert.

 

W 1938 roku miejscowe władze, z burmistrzem Mieczysławem Kędzierskim na czele, w porozumieniu z władzami oświatowymi i wojewódzkimi zadecydowały o rozpoczęciu budowy nowego budynku szkoły przy pl. Piłsudskiego (obecnie ul. Poznańska).

 

Wrzesień 1939 roku – ukończono jedynie budowę pierwszej części obiektu, wybuch wojny zniweczył dalsze plany. W nowo wybudowanym budynku szkolnym Niemcy umieścili biura i urzędy, a uczniowie mieli pojawić się tutaj dopiero po wojnie.

 

12 października 1946 roku burmistrz , w obecności władz miasta, przekazał uroczyście kierownikowi Marianowi Neunertowi klucz do budynku szkolnego przy ul. Poznańskiej. Lekcje odbywały się początkowo tylko na parterze. W następnych miesiącach uruchomiono klasy na piętrze.

 

W 1947 roku wprowadzono nauczanie języka angielskiego oraz zradiofonizowano budynek szkoły (10 głośników w klasach).

 

W roku szkolnym 1952/53 odnotowano najniższą w dziejach szkoły liczbę 294 uczniów. Spadek ten spowodowany był dwoma przyczynami. Pierwsza z nich to zwolnienie z obowiązku szkolnego 61 dziewcząt z roczników 1931, 1932 i częściowo1933 (ukończyły 14 rok życia), a przyczyną drugą była mała liczba urodzeń w okresie wojny.

 

W 1950 roku uruchomiono kuchnie i jadalnię. Zgodnie z ówczesną polityką oświatową w roku szkolnym 1951/52 zorganizowano pierwszą w powiecie świetlicę międzyszkolną.

 

W 1952 roku założono ogródek szkolny, który uznawano za przodujący w powiecie, a w roku szkolnym 1955/56, jak odnotowano w kronice, działka szkolna została włączona do państwowych planów gospodarczych i poddana pod uprawę kukurydzy na obszarze 5 arów.

 

W 1957 roku przywrócono wycofaną kilka lat wcześniej naukę religii, którą prowadzili księża i siostry zakonne. Stan ten trwał zaledwie kilka lat, już bowiem 1 października 1960 roku nauka religii została wycofana ze szkół do sal parafialnych.

 

W 1958 roku powołano po raz pierwszy zastępcę kierownika, którym mianowano Mieczysława Chojnackiego.

 

Od początku lat sześćdziesiątych nastąpiło wielkie ożywienie wycieczkowe, które od tej pory stało się trwałym elementem życia szkoły nabierając coraz większego rozmachu. W tym okresie odnotować należy postępujące zaangażowanie uczniów i nauczycieli w różnorodne formy pracy organizacyjnej i społecznej. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu działalność różnych kółek teatralnych czy żywego słowa, zespołów muzycznych, szkolnych klubów sportowych oraz licznych kół zainteresowań. Na terenie szkoły działały liczne organizacje takie jak np. PCK, SKO, LOP; największe zaś znaczenie miała działalność harcerstwa.

 

W 1973 roku Szkoła nr 2 została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, a jej dyrektor został gminnym dyrektorem szkół. Tej nowej jednostce organizacyjnej podlegały wszystkie szkoły w gminie (6 szkół podstawowych 8 klasowych oraz 5 punktów filialnych z klasami 1-3). W szkole prowadzony był nadal oddział dla 6- latków. Pracą administracyjną szkół kierował ZEAS z siedzibą w szkole nr 2. ZEAS został następnie przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Wyzwolenia, a w zwolnionym lokalu urządzono salę lekcyjną.
Zmieniło się również w latach 70 kierownictwo Szkoły. W związku z podjęciem innych zadań poza szkołą z funkcji zastępcy dyrektora zrezygnował Bogdan Andrzejewski, a jego miejsce zajął Eugeniusz Żybura. Po kilku latach zmienił go na tym stanowisku Kazimierz Filipiak.

 

3 września 1979 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Andrzeja i Władysława Niegolewskich.
W czerwcu 1982 roku, w trzy lata po nadaniu szkole imienia, na placu Walki Młodych (dziś plac Piłsudskiego), odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru szkole. Po objęciu przez Stanisława Nowaczyka stanowiska gminnego dyrektora szkół kierowania Szkołą nr 2 podjął się dotychczasowy zastępca Kazimierz Filipiak. Do przejścia na emeryturę w 1985 roku obowiązki zastępcy dyrektora pełniła Krystyna Smykowska. W latach 1985-88 zastępcą dyrektora była Genowefa Dudowa, a następnie stanowisko to przejęła Elżbieta Buda.

 

26 kwietnia 1986 roku została przekazana Szkole Podstawowej Nr 2 w Opalenicy sala gimnastyczna, która powstała dzięki zaangażowaniu miejscowych zakładów pracy (głównie Cukrownię, Agromet , Zremb , Spółdzielnia Kółek Rolniczych i Gminna Spółdzielnia ) .

 

W 1987 roku oddane zostało do użytku nowe skrzydło. Rozwiązało to radykalne trudności lokalowe. W nowym skrzydle znajdowało się 8 izb lekcyjnych oraz biblioteka, gabinety lekarski i stomatologiczny, sanitariaty, mieszkanie dla woźnego i kotłownia centralnego ogrzewania.

 

W 1989 roku ponownie wprowadzono do programu nauczania religię, której prowadzenia podjęli się księża z parafii św. Mateusza, siostry zakonne i katecheci świeccy. Co roku odbywała się pielgrzymka uczniów ósmych klas do Gostynia i odbywały się rekolekcje wielkanocne dla całej szkoły. Uczniowie mieli również możliwość udziału w wymianie młodzieży z holenderskim miastem Zevenbergen. Do tradycji szkolnej weszło obchodzenie corocznego święta Szkoły w dniu 30 listopada, w dzień imienin patrona szkoły.

 

W 1992 roku Szkoła jako pierwsza w gminie zorganizowała pracownię informatyczną z 9 komputerami, a w 1997 roku została uruchomiona nowa pracownia z 20 stanowiskami komputerowymi.

 

W 1993 roku nastąpiły zmiany w kierownictwie, drugim zastępcą dyrektora został Krzysztof Mądry. Po przejściu na emeryturę Kazimierza Filipiaka został on w 1995 roku dyrektorem, jego zastępcami zostali Irena Pałaszkiewicz i Elżbieta Kaczmarek.

 

W 1995 roku dokonano powtórnej radiofonizacji szkoły, uruchomiono radiowęzeł, nad którym opiekę sprawował samorząd szkolny.

 

W 1996 roku nastąpiła istotna zmiana organizacyjna, a mianowicie przejęcie Szkoły przez gminę.

 

Na początku 1997 roku, po odejściu Krzysztofa Mądrego, dyrektorem Szkoły została Irena Pałaszkiewicz, a jej dotychczasową funkcję objął Bogdan Andrzejewski.

 

27-28 listopada 1998 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Opalenicy obchodziła uroczyste obchody 65-lecia szkoły.

 

8 stycznia 1999 roku  Sejm RP wydał ustawę, która dokonała zmianę  struktury  systemu szkolnego. Pierwszy września 1999 roku dał początek funkcjonowaniu sześcioletniej szkoły podstawowej z jej wewnętrznym podziałem na dwa cykle dydaktyczne: nauczanie zintegrowane w klasach  I-III i nauczanie blokowe w klasach  IV-VI.

 

Od 1 października 2000 roku Elżbieta Król została drugim wicedyrektorem, natomiast Elżbieta Kaczmarek przejęła funkcję pedagoga szkolnego.

 

Od 1 września 2001roku, w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej nr1 w Opalenicy w Gimnazjum, uległa zmianie nazwa naszej szkoły „dwójki” na Szkołę Podstawową w Opalenicy.

 

Od 2002 roku przeprowadzany jest sprawdzian po klasie szóstej, którego wyniki przedstawiane są punktowo dla pięciu kategorii umiejętności : czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Test ten sprawdza wiadomości nabyte w ciągu sześciu lat edukacji w szkole podstawowej, można z niego zdobyć maksymalnie 40 punktów. W 2002 roku szkoła uzyskała średnią punktów z tego sprawdzianu 29,2 a w 2003 roku – 26,7 co przewyższało średnią gminy.

 

W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa w Opalenicy brała udział w akcji „Szkoła z Klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdanie z dnia 10 października 2003 roku tytuł „Szkoły z Klasą” i certyfikat otrzymuje  Szkoła Podstawowa im. A. i WŁ. Niegolewskich w Opalenicy.

 

2003 roku Szkoła Podstawowa w Opalenicy otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

 

W roku szkolnym 2003/2004 obchodziliśmy Jubileusz 70 – lecia istnienia szkoły.

 

W roku szkolnym 2007/2008 Dyrektorem Szkoły został Paweł Jakubowski, na swoich zastępców powołał Annę Owsiańską i Hannę Gmerek.

 

W roku szkolnym 2008/2009 obchodziliśmy Jubileusz 75 – lecia istnienia szkoły oraz obchody 200-lecia szarży  w  wąwozie Somosierra, której uczestnikiem był nasz patron płk Andrzej Niegolewski.

 

W roku szkolnym 2013/2014 obchodziliśmy Jubileusz 80 – lecia istnienia szkoły.

 

W roku szkolnym 2015/2016 Dyrektorem Szkoły został Emil Mleczak, na swoich zastępców powołał Honoratę Hermann – Zimną i Katarzynę Kurek – Brzyk.

 

W roku szkolnym 2017/2018 Dyrektorem Szkoły została Bernadeta Maciejewska, na swoich zastępców powołała Honoratę Hermann – Zimną i Sebastiana Szaferskiego.

 

Z dniem 01 września 2018r. nasza szkoła przejęła budynek szkolny mieszczący się przy ulicy Farnej 5. W pomieszczeniach tych odbywają się jeszcze zajęcia czterech klas wygaszającego się gimnazjum im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 

W roku szkolnym 2018/2019 dyrektorem szkoły z Oddziałami Dwujęzycznymi została p. Grażyna Szulc, która stanowiska wicedyrektorów powierzyła p. Agnieszcze Bręk – Świtalskiej, p. Dorocie Kaczmerek i p. Sebastianowi Szaferskiemu.

 

Swoje obowiązki przy ulicy Poznańskiej 37 pełnią wicedyrektorzy: p. Agnieszka Bręk – Świtalska i p. Sebastian Szaferski, natomiast przy ulicy Farnej 5 rezyduje p. Dorota Kaczmarek.

 

Rok szkolny 2019/2020 – Dyrektor szkoły p. Grażyna Szulc, wicedyrektorzy: p. Agnieszka Bręk-Świtalska, p. Joanna Sękowska-Kaczmarek, p. Sebastian Szaferski,

 

Rok szkolny 2020/2021 – Dyrektor p. Grażyna Szulc, wicedyrektorzy: p. Agnieszka Bręk-Świtalska, p. Sebastian Szaferski,

 

Rok szkolny 2021/2022 – Dyrektor p. Grażyna Szulc, wicedyrektorzy: p. Agnieszka Bręk-Świtalska, p. Joanna Walkowiak, p. Sebastian Szaferski,

 

Rok szkolny 2022/2023 – Dyrektor p. Grażyna Szulc, wicedyrektorzy: p. Agnieszka Bręk-Świtalska, p. Joanna Walkowiak, p. Sebastian Szaferski,

Władze szkoły

Dyrektor - Grażyna Szulc
Wicedyrektor - Joanna Walkowiak
Wicedyrektor - Katarzyna Ciechańska
Wicedyrektor - Sebastian Szaferski

Rada rodziców

Przewodnicząca - Karolina Karłowska
Zastępca przewodniczącego - Anna Grabowska
Skarbnik - Anna Matulewicz-Wójcik
Sekretarz - Agnieszka Czubala

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Deklaracja dostępności

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This
Skip to content