Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-05-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 05 września 2016 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej – wersja 1.01 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników,
  • skip linki dla urządzeń czytających
  • na stronie internetowej można korzystać
  • ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • skala szarości

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk adres poczty elektronicznej informatyk@spopalenica.pl lub tel. (61) 44 77 415. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostosowanie wejść do budynków

Wejścia do budynków:

ul. Farna 5 – od boiska szkolnego
ul. Poznańska 37 – główne

Dostosowanie korytarzy
Korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Schody w budynku szkoły nie mają dostosowań dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie wind
W budynkach szkoły znajdują się windy.

Dostępność pochylni
Pochylnie dostępne są od boisk szkoły.

Dostępność platform
ul. Poznańska – sala 104

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów
Obok budynków szkół znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą rodzice, pracownicy, interesanci, uczniowie oraz osoby niepełnosprawne. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznakowane.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego
Wyznaczeni pracownicy przeszli kurs języka migowego.

Władze szkoły

Dyrektor - Grażyna Szulc
Wicedyrektor - Joanna Walkowiak
Wicedyrektor - Katarzyna Ciechańska
Wicedyrektor - Sebastian Szaferski

Rada rodziców

Przewodnicząca - Karolina Karłowska
Zastępca przewodniczącego - Anna Grabowska
Skarbnik - Anna Matulewicz-Wójcik
Sekretarz - Agnieszka Czubala

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Deklaracja dostępności

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This
Skip to content