Programy i projekty

Lp.

NAZWA PROGRAMU, PROJEKTU, AKCJI

CELE

ADRESAT

TERMIN REALIZACJI

KOORDYNATOR / OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

Nie pal przy mnie proszę / Państwowa Inspekcja Sanitarna Nowy Tomyśl/

            Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia-Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie-Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

         Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

         Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

KL.1-3

II SEMESTR

Wychowawcy, E. Kaczmarek, A. Ławniczak

2.

Znajdź właściwe rozwiązanie / Państwowa Inspekcja Sanitarna Nowy Tomyśl/

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej:

         Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.

         Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

         Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Kl.4-6

LISTOPAD – MAJ

Wychowawcy, pedagog, psycholog

3.

Trzymaj formę / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu / www.trzymajforme.pl

         Kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych

         racjonalne żywienie i aktywność fizyczna

Kl.5-6

CAŁY ROK

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

4.

Program: Ratujemy i uczymy ratować / WOŚP/

Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Kl.3

II SEMESTR

A. Owsiańska, R. Kaczmarek, M. Roszkiewicz

5..

Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

         rozwijanie umiejętności psychospołecznych (m.in. komunikacja interpersonalna, asertywność)

Kl.1-6

Cały rok

pedagog, psycholog

6..

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

7 kwietnia

H. Hermann Zimna

7.

Europejski program „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole” – Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa / UE/

Utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych

KLASY 1-3KLASY 1-6

Cały rok

Wychowawcy

8.

Projekt – Edukacja czytelnicza

Uwrażliwianie na krzywdę ludzi i zwierząt

         przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

         radzenie sobie w trudnych sytuacjach

         umacnianie relacji rówieśniczych, budowanie więzi, przyjaźni

Kl.1

Cały rok

K. Mądra

9.

Program multimedialny Eduterapeutica – strategia bezpieczeństwa Moduł : przemoc i agresja

Komunikacja budująca prawidłowe relacje z rówieśnikami, sprzyjająca tworzeniu w szkole klimatu sprzyjającemu rozwojowi postaw prospołecznych: przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i norm, eliminowanie zachowań agresywnych, wdrażanie strategii niezbędnych do budowania satysfakcjonujących związków i relacji międzyludzkich.

Kl.1-6

Cały rok

E. Kaczmarek, A. Ławniczak

10.

Program „Pomagamy Pszczołom”

Kl.3

MARZEC – KWIECIEŃ

A. Owsiańska, R. Kaczmarek, A. Ławniczak, wychowawcy

11.

Bezpieczne wakacje

Bezpieczeństwo zabaw w czasie ferii i wakacji

Kl.1-3

SPOTKANIA CYKLICZNE CAŁY ROK

K. Kurek-Brzyk

12.

„Rodzinne czytanie inspiracją do twórczych działań”

Kl.2d

 CAŁY ROK

M. Skiba

13.

Mistrzowie kodowania

Projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach.

Uczniowe szkół podstawo-wych i gimnazja-lnych

 CAŁY ROK

J. Uliczka
D. Stachowiak

 

Dodaj komentarz