Konkurs plastyczny – „Bitwa pod Somosierrą”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BITWA POD SOMOSIERRĄ ”
pod patronatem Burmistrza Opalenicy oraz
Fundacji im. Stanisława i Wandy Niegolewskich

 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa im.A.W. Niegolewskich w Rudnikach,

II. Cele konkursu ­ Kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów poprzez prace plastyczne, ­ Popularyzowanie wśród uczniów historii regionu

III. Warunki uczestnictwa ­ Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych gminy Opalenica ­ Tematyka prac plastycznych dotyczy wydarzenia historycznego, jakim była bitwa pod Somosierrą

IV. Uczestnicy tworzący poszczególne prace zobowiązani są: ­ do zapoznania się z tłem historycznym tych wydarzeń, strojami z epoki, umundurowaniem, uzbrojeniem ­ przedstawione mogą być m.in: sceny batalistyczne, żołnierze z epoki

V. Technika prac: rysunek, malarstwo

VI. Praca jest dziełem jednego autora, wykonana osobiście. Może byś inspirowana dawnymi grafikami, obrazami, zdjęciami i wszelkimi innymi wizerunkami.

VII. Format prac plastycznych – A3.

VIII. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

IX. Szkoła może nadesłać trzy prace w każdej z kategorii.(SP- 3 prace kl. I-III, 3 prace IV-VI,)

X. Każda praca powinna zawierać następujące informacje wpisane na karcie zgłoszeń: ­ imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła; ­ placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); ­ imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem, którego uczeń przygotował pracę. ­ praca może być zatytułowana ­ kartę zgłoszeń z powyższymi informacjami przyklejamy na odwrocie pracy.

XI. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 614474240

XII. Termin i miejsce nadesłania prac: do 10 listopada 2016 roku, na adres:

Szkoła Podstawowa im.A.W. Niegolewskich w Rudnikach Rudniki 87 64-330 Opalenica z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

XIII. Prace ocenia Jury w skład którego wchodzą nauczyciele plastyki ze zgłoszonych szkół.

XIV. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.

XV. Prace będą oceniane według następujących kategorii wiekowych: ­ I kategoria – klasy I-III ­ II kategoria – klasy IV-VI

XVI. Przewidziane są również wyróżnienia

XVII. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.umopalenica.pl, www.sprudniki.edupage.org

XVIII. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.11. 2016 r., a nagrody zostaną wręczone w czasie obchodów andrzejek somosierskich w dniu 30 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Rudnikach

XIX. Nagrody: Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz ew. wyróżnienia. Nagrodzeni otrzymają również dyplomy.

XX. Uwagi dodatkowe. ­ Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. ­ Prace przechodzą na własność organizatorów, odbędzie się wystawa pokonkursowa ­ Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). ­ Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem, mailowo lub telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystego wręczenia nagród.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!